zpět
 
Únor
Stavba textu – soudržnost, členitost, styl
Vypravování
 
Základními vlastnostmi textu jsou soudržnost, členitost a styl.
Soudržnosti textu dosahujeme především díky jednotícímu tématu, které spojuje dílčí obsahové složky. Výrazným vnějším znakem je formální členění, které souvisí s obsahem. Jedná se o rozčlenění a uspořádání – umístění nadpisu, adresy, oslovení, odstavce, apod. Termínu jazykový styl se obvykle užívá ve významu výběru a uspořádání jazykových prostředků v textu.
 • zápis si přečteme a na základě již získaných zkušeností se slohovými útvary si ověříme, zda žáci zápisu rozumí (vypravování, žádost)
 • lze se ptát na to, co je soudržností u našeho vypravování, jaké je téma, výběr a uspořádání jazykových prostředků můžeme vysvětlovat na tom, jak jsme se rozhodovali, zda do vypravování dáme přímou řeč
 • poslední potíž, která nás čeká, je naučit žáky psát odstavce
 • žáci si osvěží paměť přečtením lístků, co se jim jevilo jako nejnapínavější
  Napsat na tabuli:
  1. (úvod)
  2. (začátek děje)
  3. (zápletka)
  4. (rozuzlení zápletky)
  5. (závěr)
 • společně sestavíme osnovu vypravování, každá část osnovy odpovídá jednomu odstavci
 • opět můžeme žáky rozdělit na dvojice a začneme společně psát vypravování po jednotlivých odstavcích – žáci nám napíší, pokud je necháme pracovat samostatně, pravděpodobně pouze popis děje; aby vzniklo vypravování, je jim nutné pomoci
 • úvod necháme v minulém čase a v dalším odstavci podtrhneme všechna slovesa v minulém čase a nahrazujeme je časem přítomným – vyvodíme, co se stane s vypravováním, položíme dvojicím otázku, do kterého odstavce by zařadili opět minulý čas a proč
 • nyní vypravování rozstříháme po jednotlivých odstavcích odpovídajících osnově
 • místo 3. odstavce vložíme do děje přímou řeč – můžeme si zahrát, učitel čte vypravování – 1. a 2. odstavec a pak mluví žáci jako čaroděj a dobrá bytost
 • nyní mají napsat přímou řeč s větou uvozovací, každý z dvojice tu svou, a vložit do vypravování – je vhodné mít na tuto hodinu tabuli přímé řeči, aby se mohli podívat, jak se věta uvozovací píše
 • nyní nám už chybí jen kousek mezi přímou řečí čaroděje a dobré bytosti, kdy bychom měli popsat, co jsme si mysleli; proto nyní dáme do kruhu židli, to je jeden z nás, který je nyní začarovaný v sochu, a my říkáme, co si asi nyní myslí
 • dvojice napíší pocity opět v přítomném čase
 • nejspíše v další hodině necháme vypravování přepsat, abychom věděli, zda žáci pochopili
 • přepisování jim nebude trvat celou hodinu, a tak zbytek času využijeme k rozboru prací a pochopení pojmů soudržnost, členitost a styl
zápis
tisk
 
  © 2003–2006 kamizdat Všechna práva vyhrazena.