zpět
 
Září
Referát a tvorba poznámek z mluveného slova
 
Referát:
 
Referát obvykle přednášíme, nebo čteme. Vyjadřuje něco nového či aktuálního. Je podrobný, obsahuje všechny základní údaje. Cílem je podnítit posluchače k hlubšímu zájmu o dané téma. Účinnost lze zvýšit použitím názorných pomůcek, mezi které patří nákresy, diapozitivy apod. Referát má obyčejně osnovu: stručná celková zpráva, výčet hlavních problémů, především hodnocení, získávací závěr (informace z konference, informace pracovníka, který se vrátil ze služební cesty).
 
V mluveném projevu velmi záleží na jeho členění. Vhodným kladením pauz členíme projev na kratší úseky. Správné členění souvisí se správným dýcháním. Členění projevu přispívá k porozumění jeho obsahu.
Důležité je i tempo řeči. Tempo má být v souladu s obsahem a bere ohled na posluchače.
 
Než začneme mluvit, musíme si uvědomit:
- co je cílem projevu – připravíme si osnovu
- ke komu budeme hovořit – uplatňujeme kontaktové prostředky (oslovení ve 2.os. č.mn., 1.os. č.mn., když se obracíme na posluchače)
- jak dlouho budeme hovořit – optimální pozornost udržíme dobře připraveným a předneseným projevem 15–20 minut
- kde budeme vystupovat – velikost místnosti, zda budeme mít k dispozici mikrofon
- kdy budeme hovořit – dopoledne jsou posluchači pozornější než odpoledne, kdy již vyslechli mnoho příspěvků
zápis
tisk
Zásady, které bychom měli dodržet:
1. přehlednost – oslovení posluchačů, vytyčení tématu, vlastní stať, závěr, ve kterém poděkujeme za pozornost, kterou nám posluchači věnovali
2. logická výstavba – neodbíháme od tématu, vyjadřujeme se přesně
3. srozumitelnost – vždy mluvíme spisovným jazykem, dbáme na výslovnost, silovou modulaci hlasu (nešeptáme ani nekřičíme), klidně dýcháme a nespěcháme, dáme pozor na neúměrná gesta a mimiku

 
Poznámky z mluveného projevu
 • nejprve si vysvětlíme podstatu referátu, který žákům nyní zadáme; žijí totiž v domnění, že pouze požadované informace stáhnou z internetu a odevzdají; že by je měli před třídou přečíst, případně zodpovědět otázky, to už netuší
 • potom si připomeneme z minulého roku výpisky z textu
 • nyní budeme pracovat s texty, které si připraví učitel, ale příští měsíc si budou dělat již poznámky z referátů, které jim budou číst jejich spolužáci
zápis
tisk
Výpisky slouží k uchování důležitých nebo pro nás zajímavých údajů a myšlenek z knih a časopisů. Nutí nás, abychom při četbě přemýšleli. Usnadňují studium odborné literatury tehdy, jsou-li výstižné, stručné a přehledné. Zpravidla jde o záznam v heslech, nikoli v souvislých větách. Výpisky na rozdíl od výtahu nemusí svým obsahovým uspořádáním sledovat stavbu studovaného textu.
 • vysvětlíme si, proč se musíme naučit dělat si poznámky
 • žáci si vezmou volný list papíru a čteme jim informace o známé osobnosti po malých částech (používám životopisy z Obsahů děl české literatury od Ulrychové)
 • po žácích chceme, aby z každé části zapsali pouze jednu informaci, mezi částmi necháváme pauzu na zapsání, pak se každého žáka ptáme, co si zapsal – důsledná kontrola zajistí postupné zařazení všech dětí – nenecháme se zviklat informacemi: „Já to nestíhám, přečtěte to ještě jednou.“
 • hodnotíme, zda informace byla podstatná, postupně dáme dohromady poznámky a přepíšeme je do školního sešitu
 • tuto činnost zařazujeme celý týden, každý den jednu osobnost – např.: Karel IV., Jan Hus, Jan Amos Komenský, Božena Němcová,...není však nutné věnovat této činnosti celou hodinu, lze kombinovat s jiným učivem
 • další týden tuto činnost zařazujeme do pětiminutovek, ale čteme pouze 3 části textu o osobnostech, které jsme minulý týden probírali a vyžadujeme z každé části jednu informaci – důležité podle mě je právě, že zařadíme texty, které již jednou slyšeli a mohou uplatnit i znalosti k výběru důležitých poznámek
 • další měsíc čtou v hodinách literatury své referáty a ostatní opět tvoří poznámky, na jednu hodinu zařadíme referáty o jednom autorovi divadelních her, neboť je zrovna probíráme
 • žáci mají volný papír, který si rozdělí na 2 části, do jedné si zapisují informace (které stihnou) z autorova života a do druhé jeho dílo, z každého referátu by mělo přibýt po jedné informaci do obou částí a my se po přečtení referátu ptáme namátkově, co si kdo napsal, na závěr si poznámky pěkně přepíší do sešitu na literaturu – získali tím informace o spisovatelích, které oni sami nezpracovali
zápis
tisk
 
  © 2003–2006 kamizdat Všechna práva vyhrazena.