zpět
 
Žurnalistika – zpráva a interview
 
Interview je osobitým způsobem stylizovaný druh zprávy, která má dialogickou formu a autentickým způsobem informuje o různých skutečnostech.
Osoba, která rozhovor řídí, musí klást provokující otázky, ale současně je i tematicky usměrňovat. Odpovědi by měly tvořit kompaktní celek.
Interview se může uskutečnit mluvenou i psanou formou, může se publikovat doslovně, nebo zkráceně, může mít více vlastností zprávy, ale i reportáže nebo fejetonu.

 
Zpráva informuje adresáta o tom, co se událo. Má být aktuální, relativně úplná, jednoznačná, přehledná, objektivní a výstižná.
V administrativním stylu mohou být zprávy informační (informují o situaci, věci, události), kontrolní (přinášejí kritický pohled na situaci, věc, událost), rozborové (mají komplexnější charakter, jsou rozsáhlejší, odůvodňují, dokládají, vysvětlují).
Novinové zprávy mají tzv. sestupnou perspektivu. Postupují od nejdůležitějších věcí k méně důležitým. To, co je nejdůležitější, bývá obsaženo v titulku. V závěru se opakují závažnější údaje ze začátku, protože obsah titulku může při prvním poslechu uniknout, a tím vlastně unikne jádro celé zprávy. Vlastní sdělení je zpravidla jednoduché, nic se v něm nevysvětluje.
  • žáci dostanou za domácí úkol přinést novinovou zprávu a příklad interview
  • necháme je ve dvojicích posoudit, zda jejich interview a zpráva odpovídají informacím, které dostali
  • vytvoříme vlastní interview, žáci si stanoví s kým by chtěli vést rozhovor, sestaví 5-10 otázek tak, aby odpovědi mohly vytvořit celek
  • vybereme několik schopných žáků, kteří budou tvořit naše osobnosti a připravíme je na roli, kterou budou hrát, jejich úkolem je vstoupit do role a odpovídat na otázky, jako by byli skutečnou osobou (mohou si samozřejmě vymýšlet)
  • interview nahrajeme nebo si odpovědi reportéři zaznamenají a poté sepíší, pokud se podaří inteview nahrát, užijeme si při poslechu mnoho legrace
  • z jednotlivých přinesených zpráv a interview můžeme na závěr vytvořit třídní noviny
zápis
tisk
 
  © 2003–2006 kamizdat Všechna práva vyhrazena.