zpět
 
Mluvený projev – proslov, přípitek, řeč
 
PROSLOV:
Je kratší, méně oficiální projev (slavnostní zahájení nějaké akce – výstavy,...).
PŘÍPITEK:
Jedná se o krátkou formu proslovu, který bývá pronášen při některých slavnostních příležitostech. Má být obsahově sevřený a krátký, jeho nejčastějším obsahem je vtipné, neotřele formulované blahopřání.
ŘEČ:
Je to nejpropracovanější řečnický útvar. Cílem je plně získat posluchače (závěrečná řeč u soudu, prezidentský projev se někdy také blíží řeči).
 • zopakujeme si, co už víme o mluvních projevech a jejich zákonitostech
 • žáky rozdělíme do skupin, které se pokusí vypracovat projev k:
  - zahájení výstavy
  - zahájení školní akademie pro rodiče
  - rozloučení se spolužáky a učiteli na konci 9. ročníku na školní slavnosti
Než začneme mluvit, musíme si uvědomit:
- co je cílem projevu – připravíme si osnovu
- ke komu budeme hovořit – uplatňujeme kontaktové prostředky (oslovení ve 2.os. č.mn., 1.os. č.mn., když se obracíme na posluchače)
- jak dlouho budeme hovořit – optimální pozornost udržíme dobře připraveným a předneseným projevem 15–20 minut
- kde budeme vystupovat – velikost místnosti, zda budeme mít k dispozici mikrofon
- kdy budeme hovořit – dopoledne jsou posluchači pozornější než odpoledne, kdy již vyslechli mnoho příspěvků
 
Rady
Existuje několik prostředků k udržení kontaktu s okolím, nejdůležitější jsou tyto:
- oslovení posluchačů – slouží k navázání kontaktu, jeho udržení nebo obnovení
- použití tázacích a zvolacích vět – tzv. řečnická otázka
- změna osoby – projev je tímto způsobem aktualizován, u posluchačů se vyvolává dojem spoluúčasti
- použití expresivních prostředků
- modulace řeči – sílu hlasu a tempo řeči střídáme s přihlédnutím k obsahu
 
Nedostatky a chyby mluvního projevu
1. Slova a obraty vyskytující se neúměrně často jsou velmi rušivé, komické a nežádoucím způsobem nápadné. Jedná se například o tvary: „jako“, „že ano“, „zkrátka“, „jaksi“ apod.
2. Parazitní zvuky – mluvčí jimi vyplňuje dlouhé pauzy mezi větami nebo větnými úseky. Někdy tak vzniká dojem, že řečník jimi chce krýt rozpačitost a pomalost svého myšlení.
3. Nesprávné zakončení vět. V nepřipravených projevech dochází i k nežádoucímu porušování větné stavby. Nejčastější je situace, kdy mluvčí dokončí větu jinak, než to napověděl na jejím začátku.
4. Nesprávný výběr nebo užití slov (emociální, expresivní, hanlivá, vulgární, zastaralá, slangová aj.).
 
Verbální a nonverbální komunikace:
Řeč je nejdůležitější prostředek lidské komunikace. Je konstruována v centrální nervové soustavě. Slyšitelná je pro komplikovaný systém dechu, hrtanu, jazyka, dutiny ústní, dolní čelisti, zubů a rtů.
 
Má dva základní faktory:
 1. Intonaci, artikulaci – melodii, výslovnost – slyšitelnou řeč (verbální)
 2. Mimiku a gestikulaci – viditelnou řeč (nonverbální)
  Více o nonverbální komunikaci najdete v tématu Vypravování.
zápis
tisk
 
  © 2003–2006 kamizdat Všechna práva vyhrazena.