zpět
 
Žurnalistika
  • s mnoha útvary jsme se již setkali v minulých ročnících, a proto necháme žáky, aby si přinesli denní tisk, my si noviny připravíme také
  • necháme je vyhledávat jednotlivé útvary, nejprve ty, které již znají, pak se seznamujeme společně s dalšími (pro přehlednost uvádím ve výkladu všechny, se kterými pracuji, a nechávám na vás, zda si je vytisknete a poskytnete žákům)
  • na velký balicí papír nadepíšeme názvy jednotlivých slohových útvarů, které se často vyskytují v žurnalistice, a k nim lepíme odpovídající články
     
  • v další hodině postupujeme opačně, my přineseme sadu označených vystříhaných útvarů, postupně po jednom rozdělíme po třídě, žáci si výstřižek přečtou (je např. označen písmenem) a přiřadí ho ke slohovému útvaru, pak dostanou od žáka před sebou další a svůj pošlou za sebe
  • zkontrolujeme společně, jak se nám dařilo poznávání a vyhodnotíme nejúspěšnějšího žáka
  • tuto práci pak zařazujeme častěji, střídáme sady výstřižků, při opakování nezabere tato činnost již tolik času
 
Komentář – vyjadřuje názory autora na nějakou aktuální událost nebo jev. Východiskem úvahy je obecně známá informace, která je posuzována a hodnocena v širších společenských souvislostech. Na základě hodnocení a za podpory uváděných argumentů předkládá autor návrhy, jak daný problém řešit.
Recenze – cílem je posoudit umělecké dílo – film, knihu, obraz,... nebo kulturní událost – divadelní představení, koncert,... Recenze bývá obvykle uveřejněna v denním tisku. Přístupnou formou seznamuje čtenáře s posuzovaným dílem, pojednává o jeho kladech a záporech, vyslovuje hodnotící soudy, dílo veřejnosti doporučuje či nikoli.
Fejeton – základem je zajímavý nápad a osobitý pohled na zvolený problém. Snaha čtenáře rozptýlit, pobavit a upozornit na překvapivé souvislosti je základem humorné úvahy o zvoleném problému.
Výklad – cílem je poskytnout vysvětlení nějakého problému. Ve výkladu se zpravidla uplatňují složitější větné celky a odborná pojmenování.
Zpráva – je kratší útvar, jehož cílem je stručně a srozumitelně předat čtenáři nebo posluchači nejdůležitější informace o události, která se stala.
Oznámení, inzerát – je kratší útvar, který má informovat stručně a výstižně o události, která se teprve uskuteční, nebo vyjadřuje záměry pisatele.
Reportáž – v hromadných sdělovacích prostředcích má své místo reportáž. Jejím cílem je živě a poutavě informovat o nějaké zajímavé, významné, často neobvyklé události. Autor usiluje o dokumentární přesnost, objektivnost a přesvědčivost vyjádření, aby si čtenář (posluchač) mohl vytvořit co nejvěrnější představu o sdělované události. Proto se v reportáži nezřídka vypravuje v 1. osobě (i přítomného času), popisuje, popř. se do ní vkládají i osobní zkušenosti a krátké úvahy, dojmy a prožitky.
 
příloha
tisk
 
  © 2003–2006 kamizdat Všechna práva vyhrazena.