zpět
 
Diskuse, debata, beseda
 
Slouží k výměně názorů na určitý aktuální problém. Její účastníci v ní zveřejňují své názory, uvádějí na jejich podporu své argumenty, předkládají určité návrhy, posuzují jiné názory a řešení.
Diskuse bývá zpravidla řízena. Osoba, která je pověřena zahájením, řízením a ukončením diskuse, přispívá k tomu, aby se všichni diskutující mohli k problému vyjádřit, dále usměrňuje průběh diskuse vhodnými otázkami, poznámkami, připomínkami, aby diskutující nesklouzli k jinému tématu nebo aby nepřekročili hranice slušného chování.
V diskusi se snažíme posluchače zaujmout a přesvědčit. K tomu nám slouží věcné, stručné a jasné vyjadřování. Dáváme přednost spisovné češtině.
 • nejprve seznámíme žáky s pojmy debata, diskuse, beseda
 • nyní se pokusíme zinscenovat televizní diskusi na téma ochrany životního prostředí, do role moderátora by měl poprvé vstoupit učitel, přivítat jednotlivé hosty; aby se žáci alespoň trochu vžili do situace, je nutno jim vybudovat postavu (pan Ing. XY z Ústavu pro ...) a dát jim k dispozici návrh stanoviska, které mají zastávat
   
  Obyvatel obce, která leží nedaleko jaderné elektrárny: stavbu jaderné elektrárny podporuje, neboť se zvýší počet pracovních míst v oblasti, kde je vysoká nezaměstnanost.
  Obyvatel obce, která leží nedaleko jaderné elektrárny: stavbu jaderné elektrárny nepodporuje, protože jaderný odpad je velmi nebezpečný.
  Energetici: Bez elektrické energie se dnes nikdo neobejde a spotřeba neustále roste. Chceme-li snížit výrobu energie z uhlí, je třeba urychleně uvést do provozu další jadernou elektrárnu.
  Ochránci: Devastace životního prostředí dosáhla už takové míry, že naši potomci nás budou jednou proklínat.
   
 • diskusi sehrajeme několikrát, aby se pokud možno všichni vystřídali
   
DISKUSE:
Jejím cílem je osvětlit nějaký problém z různých hledisek a hledat možná řešení vzájemnou a konstruktivní výměnou názorů. Uvádějí se důkazy a příklady, vyslovují se námitky. Účinná diskuse je založena na dialogu.
BESEDA:
Její podstata je přátelský rozhovor lidí, kteří se navzájem dobře znají, nebo rozhovor mezi odborníky. Veřejné besedy přecházejí často do diskuse.
DEBATA:
Rozumí se jí výměna názorů o nějakém dílčím odborném nebo závažném problému konaná nejčastěji v užším kruhu účastníků.
 
zápis
tisk
 
  © 2003–2006 kamizdat Všechna práva vyhrazena.