zpět
 

Alois Jirásek – Staré pověsti české
     Příchod praotce Čecha

     Společně si přečteme část pověsti o Čechovi – prvních pět odstavců, ve kterých se hovoří o důvodu odchodu z charvátské země do nových sídel.

     O Čechovi
 
     I za Tatrami, v rovinách při řece Visle rozkládala se od nepaměti Charvatská země, část prvotní veliké vlasti Slovanské. V té Charvatské zemi bytovala četná plemena, příbuzná jazykem, mravy, způsobem života.
     I stalo se, že se strhly mezi nimi vády a krvavé boje o meze a dědiny. Vstal rod na rod, příbuzní bojovali proti příbuzným a hubili se navzájem.
     V ten čas dva bratři mocného rodu, oba vojvodové, Čech a Lech, spolu se o to snesli, že opustí rodnou zemi bojem neblahou. Řekli si: „Vyhledejme sobě nových sídel, kdež by náš rod žil s pokojem a díla si hleděl.“
     Byli uvyklí již po předcích půdu pilně zdělávati, všeliký druh obilí pěstovati i chovati koně a stáda bravu i skotu.
     Jak se usnesli, tak vykonali. Svolavše své plémě, vzdali oběť bohům, vynesli obrazy dědů a rozžehnavše se s otcovskou půdou obrátili se na západ slunce, v neznámé končiny. I bral se rod za rodem, každý početných rodin, všichni přátelé a příbuzní. Napřed šli zvědové a zbrojní muži, prostřed vojvoda Čech, sivé brady, ale statný a silný, jeho bratr Lech a kolem nich vladykové, starostové rodů, všichni na koních. Za nimi starci, ženy a děti na hrubých vozích, na koních, stáda dobytka, naposled pak opět zbrojní mužové. Tak brali se nejprvé končinami příbuzných plemen, až přešli hranice Charvatské země, až přebředli Odru řeku a vstoupili do neznámých, hornatých končin.

     Nyní dá učitel žákům papír, na který napíší, jaké překážky mohli naši předkové po cestě překonávat. Potom společně na tabuli nebo na velký papír sepíšeme tyto překážky a podtrhneme ty, na kterých se shodlo více skupin.
     „Když už trmácení trvalo velmi dlouho a všechen lid byl unavený, stalo se toto:“ (Učitel dočte první část vypravování o praotci Čechovi.)

     Všem pak nastala těžká lopotná práce. Když se o půdu rozdělili počali ji zdělávati. Kde byl les, ten porazili neb ohněm vypražili; mýta klučili, luhy a nivy zkopali, druhého pak léta rádlem zorali.
     Hned si také obydlí budovali, stavení roubená, slamou krytá. Každý rod o sobě přebýval u svých pozemků.
     Zahrady, role a luka byly dědinou, společným majetkem všech rodin jednoho rodu, lesy pak, pastvy, řeky a jezera občinou. Co ves, to rod.
     Stavení s chlévy a stáji, s kolnami a humny za nimi v ohradě plotů spletených z proutí nebo sroubených z trámů, stavěli kolem okrouhlé návsi. Co rok přibývalo kolem osad polí a co rok půda vydávala hojnější žeň.
     Žito, pšenice, ječmen, oves i proso hustě se vlnily širými lány; nad ně jasněji se zelenaly pruhy hebkého lnu i vysokého konopí vedle záhonů plných strakatých, makových květů.
     Luka i lipové háje zvučely bzukotem včel, jež kromě lesních brtí chovali v slaměných úlech nebo ve špalkách ze starých kmenů.
     Co rok byla hojnější stáda bravu i skotu a na kobylích polích v ohradách u dědin proháněla se bujná hříbata a popásávaly se pěkné sveřepice.
     Volený starosta spravoval všechny v rodu i jeho majetek. Ve jméno rodu modlitby začínal i končil, oběti přinášel, hosti vítal, rozvaděné v rodu soudil a čeledi práci rozděloval. Každý měl svůj úkol, každý své dílo.
     Ženy domácnosti si hleděly, předly, robily plátno i sukno, šily šaty a roucha, čechle, rubáše, sukně mužské i ženské, pláště, i kožichy.
     Muži pásli stáda, hájili jich proti šelmám, pracovali na polích, v lese honili divokou zvěř a hubili ji štvaním, ze zásady, šípy, oštěpem, osidly a jamami, do nichž lákali nejvíce vlky, nejhorší zhoubce stád.
     Živo a čilo bylo v dědinách a venku. Z pastvin se rozléhal hlas píšťaly nebo dlouhé pastýřské trouby, v polích, na lukách i na sadě hlaholily písně mladé čeledi. Jen v čas polední nikdo venku nezazpíval ve chvíli hlubokého ticha, kdy vycházely polednice a nesly se v bílém rouše jako světlý stín mezi lány k lidským obydlím na zkázu nestřežených dětí, kdy vycházely divé, škaredé ženy velikých hlav s nerovnýma očima, posílající na lidi divoký pláč, kdy se zjevovaly spanilé lesní panny zlatých vlasů s věncem na hlavě, oděné bělostným rouchem.
     Těch se báli i jezinek uspávajících, oči vylupujících, i bludných duší v modravých plaménkách na blatech i bařinách, a ve strachu míjeli jezera nebo lesní tůň, kde ve stínu starých stromů a křovin číhal vodník měně svou podobu, a kde lákaly do zkázy vodní bledé panny v zelenavém rouše.
     Nejvíce však se lekali Peruna, hromu vládce, jeho blesku, „božího posla“ a jiných mocných běsů, kteří oslabovali tělo lidské, jeho kosti a rozum zatemňovali. Je prosili, k studánkám dary přinášeli, černé slepice neb holuby, oběti zabíjeli, zvláště Velesi, aby chránil jejich stáda od moru a žehnal jim.
     Volněji bylo v ohradě dědin. Tu chránili stavení domácí bohové, dědové duchové předků, jejichž obrazy stály na posvátném místě u ohniště. I škádlivý šotek, drobounký bůžek s pazourky na rukou i na nohou, přinášel štěstí domu, i skřítek, jenž opatroval statek, dobytek hlídal a krmil, za to však čeledi v noci spánek rušil. A dokud líhal pod pecí nebo pod prahem domácí Had, starý hospodář, neodešlo štěstí a požehnání.
     Když padalo za jeseně listí, a husté mlhy ulehaly na krajinu, když země umrzla a sníh všechen kraj zasypal, shromažďovaly se rodiny v prostorných jizbách povalových stropů, zavřených okenic.
     Kamenná, velká pec je vyhřívala, oheň pak na ohništi osvětloval. Rudá jeho zář míhala se po stěnách, kde visely štíty tmavými kožemi potažené, tenata, luky, dřevěné toulce v jezevčině, nedlouhý meč, mohutný oštěp i těžký, kamenný mlat, kde parohy jelenů i zubří rohy vrhaly po stěnách křivolaké stíny.
     V mlhavém tom světle ženy předly, muži spravovali hospodářské náčiní, zbraň chystali nebo po namáhavém lovu odpočívali. A bylo hovorů, různých řečí i starých zpěvů. Lovci vypravovali o zápasech s medvědy i zubry, nebo o divých, zarostlých mužích, kteří sami neviděni zavádějí přes bludný kořen do lesních pustin a bařin, že se mnohý lovec tak zaveden více z hvozdu nevrátil.
     A staroch bílých vlasů i bílé brady rozbíhal se myslí po dalekých končinách prvotní vlasti, vzpomínal na půtky a boje prvních časů, na statné hrdiny, na mocného vojvodu, jak vstal, když bylo o půl noci před bitvou, a odjel od vojska, a počal výti jako vlk a vlk ozval se jemu vytím, a počali výti vlci mnozí.
     I šla řeč dál o divných zjeveních a viděních...

     Jak naši dávní předkové Slované bydleli?
     Vytvoříme si imaginární obydlí našich předků a budeme je zařizovat. Každý žák může vstoupit do zemnice a něco tam přinést a někam položit. Jedná se však pouze o imaginární věc, což je třeba dětem zdůraznit. My ostatní musíme dávat pozor, abychom nebourali věci již předtím sem dané. Pokud chci něco někam přemístit, musím se domluvit s ostatními. Nakonec si zrekapitulujeme, co všechno jsme do zemnice umístili. Nyní jsme si vytvořili představu o obydlí Slovanů, ale potřebujeme vědět, jak žili, čím se živili, koho nebo čeho se báli. To vše najdeme opět v pověsti o praotci Čechovi, v jeho druhé části. Společně čteme jen část, a to k odstavci začínajícím slovy „A staroch bílých vlasů...“
     Nyní již víme, jak Slované žili. Úkolem každého jednotlivce je nyní stát se jedním z obyvatel dědiny. Předvede, co dělá, živým obrazem. Učitel jde od jednoho k druhému a ptá se, kým se stal a co dělá. Žák musí přesně popsat svou činnost, jinak to zjišťuje učitel otázkami. Je nutné, aby si žák vytvořil konkrétní představu o své činnosti.
     Pak dá učitel pokyn: „Nyní si postavte svou vesnici a každý si najděte rodinu, ve které žijete.“ Můžete změnit role.

     „Rok míjel po roku. Rodů přibývalo, množilo se Čechů plémě. Daleká pověst vábila za ním nové zástupy z prvotní vlasti, takže krajiny nejprv osazené všemu lidu již nestačily.“

     Po přečtení tohoto úryvku vstoupí učitel do role Lecha a přichází ke svému lidu, aby se s nimi poradil, co budou dělat dál. Pokud se žáci v rolích prapůvodních obyvatel shodnou na odchodu do nových sídlišť, dočteme pověst o Čechovi od této části: „Také mladší bratr Čechův, vojvoda Lech,...“ Druhou variantu tvoří rozhodnutí, že vytáhnou do boje proti vlastním kmenům. V tomto případě doporučuji pokračovat podle pověsti o Lucké válce, jen s tím rozdílem, že Lučany nahradíme Lechy.

     „Stoupenci Lechů nic nedbali na dobré sousedské vztahy, ani na právo a spravedlnost, krev prolévali bez milosrdenství. Své sousedy tiskli krutě a táhli po jejich území, daň brali, lidi též a prodávali je do otroctví a dávali je lacino franckým hostům, kteří přicházeli pro otroky a otrokyně. Zapalovali příbytky, sruby, stodoly, stáje a nebylo dědiny, kde by nehořelo. Jednoho dne došlo i na naši vesnici.“

     (Všechno povalte.) Jak by asi vypadala vesnice po nájezdu takových Lechů?
     Na závěr již pouze rozeberte se žáky, jestli by chtěli být v roli Lechů nebo Slovanů a proč? Co se jim líbilo a co ne. (Reflexe)

 
  © 2003–2006 kamizdat Všechna práva vyhrazena.